23 серпня 2022 року канцелярія Варшавської Митрополії поширила офіційну заяву, в якій вчергове відмовилася визнати законність єпископських та священницьких хіротоній у «ПЦУ».

У зв’язку з інформацією на сайті www.pomisna.info та питаннями щодо канонічного статусу «Православної Церкви України» (ПЦУ), Канцелярія Православного Митрополита Варшавського і всієї Польщі повторно оголошує позицію Польської Автокефальної Православної Церкви з цього питання, що неодноразово висловлювалося в постановах Священного Собору Єпископів PAKP (№ 340 від 9 травня 2018 року, № 341 від 15 листопада 2018 р.) та підтверджено Постановою № 342 від 2 квітня 2019 року: Польська Автокефальна Православна Церква виступає за надання, виходячи з догматичних норм – канонічних, автокефалії для всієї Церкви в Україні, а не для групи віровідступників. Відступи від вчення Св. Церкви не можуть бути здоровим церковним організмом. Це порушує євхаристійну єдність усього Православ’я.

Польська Автокефальна Православна Церква ще раз наголошує, що суверенна Українська держава повинна мати одну незалежну Автокефальну Православну Церкву.

Створена у 2018 році та проголошена у 2019 році так звана «Українська Православна Церква» не виконує умов канонічності. Чинність священицьких та єпископських хіротоній, у тому числі так званого «предстоятеля Православної Церкви України», здійснених у 1992-2018 роках колишнім митрополитом Київським і всієї України Філаретом (Денисенком), залишається під фундаментальним сумнівом. Колишній митрополит Філарет рішенням РПЦ у 1992 році був позбавлений єпископської та ієрейської хіротонії з лише чернечим постригом. У 1997 році внаслідок своїх дій, що порушують канонічні норми, він був повернутий до світського стану. Зазначені рішення схвалені всіма помісними Православними Церквами. Особа, позбавлена санів, не може і не має права передавати їх іншим.

Неврегульоване канонічне становище «Української Православної Церкви» має далекосяжні догматичні та канонічні наслідки. Таїнства, які надаються мирянам, не можуть вважатися дійсними! Тривалий, неврегульований статус «Української Православної Церкви» викликає занепокоєння та непорозуміння серед розгублених вірян і всієї Православної Церкви.

У зв’язку з вищесказаним Польська Автокефальна Православна Церква неодноразово закликала і закликає до скликання зустрічі предстоятелів помісних Православних Церков, щоб у дусі любові, смирення та порозуміння спробувати вирішити так зване «Питання Православної Церкви України».

Православна Церква в Польщі, маючи на увазі добро і турботу про православних емігрантів, які є зараз і в попередні роки, на нашій батьківщині охоплює всіх однаковою душпастирською опікою, незалежно від їх національності. Починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з дня початку російсько-української війни, українському населенню під омофором Польської Автокефальної Православної Церкви, незалежно від релігійної приналежності, надавалася допомога та притулок, у тому числі й душпастирська опіка. Ця допомога надається донині.

Польська Автокефальна Православна Церква постійно молиться за мир, єдність і стабільність в Україні.

Komunikat Kancelarii Metropolity

Opublikowane przez orthodox.pl w AktualnościKomunikatyKomunikaty Diecezji Białostocko-GdańskiejKomunikaty Diecezji Lubelsko-ChełmskiejKomunikaty Diecezji Przemysko-GorlickiejKomunikaty Diecezji Warszawsko-BielskiejKomunikaty Diecezji Wrocławsko-SzczecińskiejKomunikaty Ordynariatu Wojska Polskiego.

W związku z informacjami na stronie internetowej www.pomisna.info oraz pytaniami dotyczącymi kanonicznego statusu „Kościoła Prawosławnego Ukrainy” (PCU), Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski ponownie podaje do wiadomości stanowisko Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w tej kwestii, które było wielokrotnie wyrażane w uchwałach Świętego Soboru Biskupów PAKP (nr 340 z dnia 9 maja 2018 roku, nr 341 z dnia 15 listopada 2018 roku) i potwierdzone uchwałą nr 342 z dnia 2 kwietnia 2019 roku: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest za nadaniem, w oparciu o normy dogmatyczno – kanoniczne, autokefalii dla całej Cerkwi w Ukrainie, a nie grupie odstępców. Odstępcy od nauki Św. Cerkwi nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Narusza to jedność eucharystyczną całego Prawosławia.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny raz jeszcze pragnie podkreślić, że suwerenne państwo ukraińskie powinno posiadać jeden, niezależny, autokefaliczny Kościół prawosławny.

Utworzony w 2018 roku i proklamowany w 2019 roku, tzw. „Kościół Prawosławny Ukrainy” nie spełnia warunków kanoniczności. Zasadniczą wątpliwością pozostaje ważność święceń kapłańskich i biskupich, w tym również tak zwanego „zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Ukrainy”, których dokonywał w latach 1992-2018 były metropolita Kijowa i całej Ukrainy, Filaret (Denysenko). Były metropolita Filaret, decyzją Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 1992 roku, został pozbawiony święceń biskupich i kapłańskich z zachowaniem jedynie ślubów zakonnych. W 1997 roku, w wyniku swoich działań naruszających normy kanoniczne, został sprowadzony do stanu świeckiego. Powyższe decyzje przyjęte zostały z aprobatą przez wszystkie lokalne Kościoły prawosławne. Osoba pozbawiona święceń nie może i nie ma prawa udzielać ich innym.

Nieuregulowana sytuacja koniczna „Kościoła Prawosławnego Ukrainy” powoduje daleko idące konsekwencje dogmatyczno – kanoniczne. Sakramenty udzielane przez osoby świeckie nie mogą być uznawane za ważne! Przedłużający się, nieunormowany status „Kościoła Prawosławnego Ukrainy” wzbudza niepokój i niezrozumienie wśród zdezorientowanych wiernych, jak i w całym Kościele prawosławnym.

W związku z powyższym, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wielokrotnie apelował i apeluje o zwołanie spotkania zwierzchników lokalnych Kościołów prawosławnych, aby w duchu miłości, pokory i zrozumienia, podjąć próbę rozwiązania tzw. „kwestii Kościoła Prawosławnego Ukrainy”.

Kościół prawosławny w Polsce, mając na uwadze dobro i troskę o prawosławnych emigrantów przebywających obecnie, jak i w latach minionych, w naszej Ojczyźnie obejmuje wszystkich jednakową opieką duszpasterską, bez względu na narodowość. Począwszy od 24 lutego 2022 roku, tj. od dnia wybuchu wojny rosyjsko – ukraińskiej, pomoc i schronienie, w tym opiekę duszpasterską, pod omoforionem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uzyskała ludność ukraińska, nie bacząc na przynależność konfesyjną. Pomoc ta udzielana jest do dnia dzisiejszego.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nieustannie wznosi modlitwy w intencji pokoju, jedności i stabilności w Ukrainie.

Komunikat PAK